Vacatures!

Privacy

Hoe gaan wij daar mee om?

Privacyverklaring Van Assem interieurbouw

Van Assem interieurbouw gevestigd te Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van relaties waaronder klanten, prospects, leveranciers en bijvoorbeeld medewerkers.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Van Assem interieurbouw zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat:

 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en hiervoor een verwerkersovereenkomst is getekend;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Als Van Assem interieurbouw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van (medewerkers van) klanten of leveranciers worden door Van Assem interieurbouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het maken van offertes en orders;
 • communicatie over de (eventuele) opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/serviceverlening/garanties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeen te komen/overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Assem interieurbouw o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht
 • functie.

Uw persoonsgegevens worden door Van Assem interieurbouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst, de duur van de garantietermijn, de duur van de servicetermijn (tenzij anders overeengekomen) en daarnaast alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. brochureaanvragen en/of middels het contactformulier.

Persoonsgegevens ten behoeve van bovenstaande middels onze website worden door Van Assem interieurbouw eenmalig gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Assem interieurbouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-telefoonnummer;
 • geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Van Assem interieurbouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende een week.

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Van Assem interieurbouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Assem interieurbouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie.

Uw persoonsgegevens worden door Van Assem interieurbouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Van Assem interieurbouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Assem interieurbouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummers;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • bankgegevens;

Tevens wordt er bij indiensttreding een formulier overhandigd waarbij u de mogelijkheid heeft –maar zeker niet verplicht bent- enkele vragen te beantwoorden m.b.t. uw gezondheid. Het betreft hier bijvoorbeeld zogenaamde ‘vallende ziektes’ of gebruik van medicatie. Dit is uitsluitend bedoeld voor en wordt enkel geraadpleegd door de BHV-ers in geval van nood om z.s.m. de beste zorg te kunnen verlenen.

Uw persoonsgegevens worden door Van Assem interieurbouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • tot en met twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van de verwerking van het ziekteverzuim;
 • zeer incidenteel: indien dit noodzakelijk is bij de uitvoering van een project waarbij dit nadrukkelijk gevraagd wordt. Bijvoorbeeld t.b.v. veiligheid bij (semi-)overheidsinstanties.
 • zeer incidenteel: het versturen van relevantie informatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Met het ondertekenen van een POK (Praktijkovereenkomst) of andersoortige overeenkomst door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger m.b.t. het lopen van een stageperiode wordt automatisch toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens van de betreffende minderjarige persoon.

Bewaartermijn

Van Assem interieurbouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Van Assem interieurbouw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Assem interieurbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Van Assem interieurbouw een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Van Assem interieurbouw uw persoonsgegevens verwerkt dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Van Assem interieurbouw
Kantonnaleweg 30-34
3542 DC Utrecht
post@vanassem.nl